Pàgines

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats per Decret i que és apte per ser destinat a residència humana.

És obligatòria per:
  • Llogar i vendre un habitatge
  • Contractar els serveis d'aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores corresponents
Hi ha dos tipus de cèdules d'habitabilitat:
  • De primera ocupació: per a habitatges nous o resultants d'una gran rehabilitació
  • De segona ocupació: per a habitatges usats o preexistents.
Les dades que consten a la cèdula són:
  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat
A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Els honoraris seran a convenir.