Pàgines

Informe tècnic de l’edificació (ITE)

És el sistema de control de l'Administració per verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar el seu estat al moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

La ITE comporta la inspecció visual de tots els elements comuns de la finca (façanes, escales, terrats, pàrquing, instal·lacions) i cadascuna de les unitats que componen la finca (s'ha d'accedir a tots els pisos i locals).
És un document normalitzat, aprovat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que descriu les característiques generals de l’edifici, en el qual el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació i descriure i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici, tot i que s’hagi d’accedir per zones d’ús privatiu.

La ITE té tres passos: 
  • Inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que fa l'arquitecte encarregat. Si es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho comunica immediatament tant a la propietat com l'ajuntament perquè s'adopten les mesures urgents. 
  • Redacció de l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part de l'arquitecte. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat final d'obres. 
  • Certificat d'aptitud emès per l'Administració.

Per a major informació consultar la pàgina de la Generalitat de Catalunya: