Pàgines

Xerrades per al públic en general

Cicle de xerrades. Millorem la sostenibilitat. Què puc fer a casa meva?

Aquest cicle va dirigit al públic en general sense coneixements tècnics. Amb un seguit de xerrades temàtiques es vol transmetre els coneixements més bàsics per prendre consciència de quines poden ser les estratègies per millorar l’eficiència i l’estalvi energètics, per millorar la salut i fomentar la biodiversitat en les nostres llars.
Les xerrades pretenen mostrar el ventall d’accions que es poden implementar en els edificis en general i en les nostres llars en concret. En cadascuna d’elles hi haurà una primera part introductòria que expliqui el perquè són necessàries aquestes estratègies. I una segona de propostes a implementar i la necessitat de modificar determinats hàbits.
Totes elles conformen una visió general que poden formar part d’un cicle de xerrades amb el mateix títol: Millorem la sostenibilitat. Què puc fer jo a casa meva? Però també  permet fer xerrades independents, adaptant-se a les necessitats de la institució i del públic.
Inclou les següents xerrades:


1. Àmbit de l’estalvi energètic:

1.1. Àmbit de les estratègies passives:
Les estratègies passives són les que ja vénen incorporades en el disseny de l’edifici o que es poden incorporar un cop construït i que ofereixen una gran eficiència energètica sense requerir instal·lacions climàtiques que consumeixin energia.

Xerrada: “Aïlla casa teva del fred i la calor”
En aquesta xerrada explicarem les solucions constructives que podem aplicar al nostre habitatge per tal d’aïllar-lo millor del fred i la calor en façanes, coberta, terres i finestres. I ho farem no només per minimitzar el consum energètic, sinó també per conèixer diverses opcions de menor impacte tant per al medi com per a la nostra salut. S’expliquen les diferents actuacions i es fa una breu valoració econòmica.
Aquest taller es pot realitzar en dues sessions en el cas que es considerés oportú.
Durada: 3 hores (exposició i debat amb els assistents)

Xerrada: “Fes que casa teva generi fred i calor”
En aquesta xerrada explicarem quines solucions constructives passives podem aplicar en el nostre habitatge per tal d’implementar estratègies per calefactar i refrigerar la nostra casa. Podem implementar murs captadors solars d’aire calent i hivernacles, per refrigerar  podem aprofitar els corrents naturals d’aire, aprofitar les condicions de l’entorn (sol, vent, vegetació) segons sigui estiu o hivern i de com aprofitar i millorar la inèrcia tèrmica tant de la pròpia casa com del terreny. Tot plegat per assolir una climatització més eficient, així com canviar els hàbits per arribar a resultats millors.
Durada: 2 hores (exposició i debat amb els assistents)

1.2. Àmbit de les estratègies actives:

Les estratègies actives són aquelles instal·lacions més complexes que s’implementen en els edificis i que implica l’ús de la tecnologia i la domòtica i un cert consum energètic.

Xerrada: “Instal·lacions que ens ajuden a estalviar a casa nostra”
Parlarem de les instal·lacions que utilitzen fonts d’energia renovables per proporcionar-nos fred i calor, més llum natural o que generen electricitat. En l’àmbit solar presentarem les plaques solars tèrmiques que alimenten el sistema de calefacció i l’aigua calenta sanitària, inclosos electrodomèstics. En l’àmbit elèctric parlarem de les plaques fotovoltaiques. En l’àmbit de la millora de la llum natural presentarem els heliòstats i tubs solar. En l’àmbit de la geotèrmia presentarem les bombes de calor geotèrmiques. I finalment presentarem les calderes i estufes de biomassa.
Durada: 2 hores (exposició i debat amb els assistents)

2.    Àmbit de la biodiversitat

 Xerrada: “Què podem fer a casa nostra per a millorar la biodiversitat”
En aquesta xerrada es planteja la situació actual en què es troba la biodiversitat del planeta: els científics ja diuen que ens trobem en la 6a extinció de la biodiversitat planetària. 
Davant la gravetat d’aquesta situació, des de casa nostra podem fer petites actuacions per a  fomentar la biodiversitat.
Parlarem de la fauna urbana que podem ajudar com ocells, amfibis i insectes pol·linitzadors i quina flora podem utilitzar. Descriurem accions en els edificis com reverdir les façanes, cobertes i mitgeres i col·locar-hi nius. Mostrarem com crear abeuradors i zones humides en l’exterior com basses i piscines ecològiques.
Durada: 2 hores (exposició i debat amb els assistents)

3.    Àmbit de l’estalvi d’aigua

Xerrada: “Què podem fer a casa nostra per a estalviar aigua”
L’aigua és un bé escàs que amb el canvi climàtic encara ho serà més. Es farà una breu radiografia de com està la problemàtica de l’aigua en l’àmbit mundial i a casa nostra.
Per això és important prendre consciència que des de les nostres llars podem realitzar un seguit d’actuacions per minvar el consum d’aigua potable. Implementar mecanismes en aixetes i sanitaris. Reciclar les aigües de la dutxa, el lavabo. I el WC. Recollir l’aigua de pluja i emmagatzemar-la. Es farà una breu descripció de les possibles estratègies d’estalvi.
Durada: 2 hores

4.    Àmbit de la salut

Xerrada: “Què podem fer a casa nostra per a no malmetre la nostra salut”
La salut física i psíquica poden veure’s alterades per un mal funcionament dels edificis.
Pel que fa a la salut física s’amplia el capítol dels impactes sobre la salut humana i es parlarà de la síndrome dels edificis malalts que segons l’OMS és aquell conjunt de malalties originades i estimulades per la contaminació de l’aire en els espais tancats.  El desconfort físic acaba generant  desconfort psicològic.

Aquesta contaminació pot ser deguda a:

Contaminació química: molts materials de la construcció tenen un elevat potencial tòxic.
Ventilació i renovació de l’aire insuficient: mala qualitat de l’aire i estrès psicològic por manca de contacte amb l’exterior.

Il·luminació incorrecte: por absència, pobre, inapropiada o excessiva. Genera problemes als ulls i mals de caps.

Climatització incorrecte: pobre escalfament o refredament, mal posicionament dels sistemes de calefacció i aire condicionat, falta d’humitat. Problemes en la pell i el sistema respiratori.

Contaminació biològica: majoritàriament antígens (fongs, bacteris, àcars) poden causar una reacció immunològica en persones sensibles

Contaminació acústica: efectes sobre el son, sobre la conducta, la memòria, l’atenció, en l’embaràs i els nens.

També conté instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions que generen camps electromagnètics que determinats països comencen a regular de forma restrictiva obeint al principi de precaució.

Cada cop hi ha més gent que mostra sensibilitat química a aquestes substàncies, així com sensibilitat electromagnètica.
I quan volem reformar el nostre habitatge hem de prendre consciència dels potencials contaminants de determinats materials que volem implementar.

Cal tenir en compte igualment les característiques del sòl i les possibles geopatologies que pugui generar, tant en edificis existents com de nova construcció, i que poden afectar també la nostra salut.

Durada: 2 hores (exposició i debat amb els assistents)

Des de l’any 2017 realitza xerrades puntuals al públic en general sobre com millorar la sostenibilitat en els edificis:

-Casa Capell de Mataró